Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Zalewa z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2006 roku (w tym kwotę deficytu/ nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 14 pkt 2) ustawy o finansach publicznych).

 

Zarządzenie Nr 70/07

Burmistrza Zalewa

z dnia 21 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie:  przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2006 roku (w tym kwotę deficytu/ nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 14 pkt 2) ustawy o finansach publicznych).

 

 

 

Na podstawie art.30. ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz  art. 14. pkt 2) w zw. Z art. 15. ust. 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Przyjmuję się informację o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo w 2006 roku (w tym kwotę deficytu oraz pozostałe informacje wymienione w art. 14. pkt 2) ustawy o finansach publicznych) w zakresie i formie będącej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Informacja, o której mowa w §1., zostanie podana niezwłocznie do BIP Gminy Zalewo oraz do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1190