Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza Zalewa z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2009.

 

                                      

 

Zarządzenie Nr 162/08

Burmistrza Zalewa

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2009.

 

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku

z art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,

poz. 2104 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Przyjmuje się  opracowany projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2009 jak

w załącznikach od nr l do nr 14a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami oraz

informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 15 do zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty na terenie gminy Zalewo.

 

 Projekt budżetu na 2009 rok - plik do pobrania

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1737