Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu „Lepsze jutro”

Ogłoszenie Nr 1/2009 o naborze

z dnia 25 września 2009r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

Koordynatora Projektu „Lepsze jutro”

forma zatrudnienia: umowa zlecenia

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

·       wykształcenie średnie lub wyższe;

·       doświadczenie we wdrażaniu minimum jednego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

·       doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym (min. 3 lata);

·       znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

·       znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (w szczególności pzp i ust. o fin. publ.)

·       umiejętność zarządzania czasem/samoorganizacji;

·       łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;

·       komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;

·       bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

·       dobra znajomość obsługi pakietu Office;

·       dyspozycyjność i mobilność w obrębie regionu;

·       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

·       doświadczenie w działalności społecznej;

·       umiejętność posługiwania się programem PEFS

·       umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu projektem;

 

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         zarządzanie projektem oraz dokonywanie podziału zadań w ramach projektu;

-         prowadzenie ewaluacji działań projektowych;

-         ścisła współpraca z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu;

-         planowanie i dokumentowanie pracy zespołu konsultantów i ekspertów;

-         prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-reklamowej;

-         organizowanie i nadzorowanie pracy w projekcie w zastępstwie kierownika;

-         nadzór merytoryczny nad jakością prowadzonych zajęć w  ramach kontraktów socjalnych i indywidualnych programów lokalnych;

-         pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w zakresie zadań  aktywnej integracji;

-         koordynowanie pracy księgowej i pracowników socjalnych;

-         odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg projektu;

-         koordynowanie zadań zgodnie z aktami normatywnymi obowiązującymi w kraju i Unii Europejskiej;

-         sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność;

-         archiwizacja dokumentów projektowych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1 życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami);

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo bądź dyplom ukończenia szkoły);

4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać u Kierownika MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem » Oferta na stanowisko Koordynatora projektu „Lepsze jutro” «  lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 15  października 2009r. do godz. 1400.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zalewo, dnia 22 października 2009 r.

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

- nabór na stanowisko

Koordynatora Projektu „lepsze jutro”

 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie:

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Marta Stasik

14-230 Zalewo, ul. Rzemieślnicza 10

2

Iwona Głąb

14-230 Zalewo, ul. Parkowa 8

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2024