Uchwała Nr XLVII/354/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo.

 

 

Uchwała Nr XLVII/354/09

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 28 października 2009r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Zalewo.

 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się (stosownie do treści uchwały Nr XXIII/160/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia            15 lutego 2008r.) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo, zwaną dalej „studium”.

 

2. Studium składa się z następujących dokumentów:

 

a)    Część A. „Gmina Zalewo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Analiza w zakresie uwarunkowań”, stanowiąca załącznik 1 do uchwały;

 

b)    Część graficzna w skali 1:25000 „Gmina Zalewo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – stanowiąca załącznik Nr 1A do uchwały;

 

c)    Część B. „Gmina Zalewo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, stanowiące załącznik 2 do uchwały;

 

d)    Część graficzna w skali 1:25000 „Gmina Zalewo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, stanowiąca załącznik Nr 2A do uchwały;

 

§ 2.. Traci moc uchwała Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo.

 

§ 3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium stanowi załącznik  nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

 

 

Załacznik do Uchwały

 

Załącznik do Uchwały

  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLVII/354/09

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 28 października 2009r.

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Zalewie postanawia w przedmiocie uwagi wniesionej do projektu zmiany studium, co następuje:

 

 

I. Uwzględnić w całości uwagę:

Wnoszący uwagę: Janusz Świątkowski, 82-500 Kwidzyn, ul. Sztumska 9

Treść uwagi: Powiększenie obszaru osadnictwa I.5 oraz obszaru przeznaczonego do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do całości działki 442.

Uzasadnienie: Uwaga zgłoszona do projektu zmiany studium wpisuje się w politykę przestrzenną gminy i nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi. Jednocześnie, przedmiotowa działka, objęta została miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 4 września 2002r. (uchwała nr XXXV/405/02) Tym samym podlega w całości uwzględnieniu w w/w dokumencie.

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2125