Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych

 

 

Ogłoszenie Nr 1/2010 o naborze

z dnia 19 kwietnia 2010r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. wykształcenie wyższe lub średnie z dwuletnim stażem pracy przewidziane w załączniku Nr 4 /tabela II stanowisk urzędniczych/ do Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie z dnia 1 kwietnia 2009 r.

2. znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami) oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 735 z późn. zmianami),

3. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

4. umiejętność obsługi komputera i oprogramowań komputerowych,

5. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

7. dobry stan zdrowia,

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. umiejętność pracy w zespole,

2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność,

3. komunikatywność.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

2. Przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych,

3. Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych,

4. Sporządzanie sprawozdań,

5. Obsługa programów komputerowych z zakresu funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo bądź dyplom ukończenia szkoły),

4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                                    i umiejętnościach,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,

       8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w MOPS w dziale kadr,  pok. Nr 11 lub pocztą na adres Ośrodka w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na stanowisko podinspektora d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych” w terminie do dnia 4 maja 2010r. do godz. 1430, w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2217