Uchwała Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie:uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011 rok

 

Uchwała Nr VI/27/11

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 25 lutego 2011 r.

 

 

w sprawie:uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011r.

                                                          

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240          z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości  21.306.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.534.198 zł,
            dochody majątkowe w wysokości 3.771.942 zł.

 

§ 2

 

1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.181.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.103.190 zł,
      wydatki majątkowe w wysokości 4.078.254  zł.

2.      Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.849.264 , zgodnie z załącznikiem         nr 3.

3.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.922.899 zł, zgodnie                    z załącznikiem nr 4.

4.      Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 875.304 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  kredytów w kwocie 843.456 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31.848 zł.

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 3.362.265 zł, rozchody w wysokości 2.486.961 zł, zgodnie     z załącznikiem nr 7.

§ 5

 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1)                  finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

2)                  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.491.726 zł.

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

1.      dochody w wysokości 35.000

2.      wydatki w wysokości  57.434

§ 8

 

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 242.300 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 242.300 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

 

§ 10

 

1.      Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1)   Samorządowych zakładów budżetowych: przychody –2.807.215 , koszty – 2.802.215, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty     i wydatków nimi finansowanych: dochody – 258.000 , wydatki – 258.000 , zgodnie    z załącznikiem nr 10a.

 

§ 11

 

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2011 w wysokości 44.145 zł.

 

§ 12

 

1.    Rezerwa ogólna wynosi 28.000 zł.

2.    Rezerwa celowa wynosi:

- 45.400 zł – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 13

 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

  1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

  2)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1)      dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy                       o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

       - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany  zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

2)      przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach.

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 15

 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Pełna treść budżetu

 

 

Uvhwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez BurmistrzaZalewa projekcie uchwały budzetowej na 2011 rok - strona 1

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budzetowej na 2011 rok - strona 2 

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Zalewo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011-2018 - strona 1

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Gminy Zalewo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011-2018 - strona 2

 

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zalewo

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2758