Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Burmistrz właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1454) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać: 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej: • za dokonanie wpisu – 50,00 zł (część I ust. 36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.). Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zalewie - Bank PKO BP S.A. 35 1020 1752 0000 0202 0160 4875. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Zalewa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Zalewie ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pok. Nr 10) oraz na stronie internetowej www.zalewo.f117.pl, zakładka – ochrona środowiska.

 Wniosek o wpis do rejestru.

 Oświadczenie

Rejestr działalnosci regulowanej

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3603