UCHWAŁA NR XLV/352/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/338/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do realizacji projektu p.n.

 

UCHWAŁA NR XLV/352/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/338/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do realizacji projektu p.n. "Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy" w ramach projektu 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społeczno- - zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

            § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/338/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do realizacji projektu p.n. "Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy" w ramach projektu 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społeczno- - zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4005