UCHWAŁA NR XLV/349/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

UCHWAŁA NR XLV/349/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc    gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity  tekst: Dz. U. z  2013 r., poz. 594, z późn. zm.),  w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (jednolity tekst: Dz. U.  z  2013r., poz. 182, z  późn. zm.) oraz  zgodnie z art. 4 ust.2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
                   dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik
do uchwały NR XLV/349/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020.

 

Podstawa prawna programu.

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17     ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

 

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Zalewie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie     dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.,  poz. 1024).

 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Zalewo.

Cel programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin           o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

ñ      poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

ñ      poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

ñ      kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.

W roku 2013 objęto  231 rodzin (445 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach   realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku                  bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 69 uczniów.

Ubóstwo rodzin, a także znaczące wydatki  na żywność pogarszają standard życia rodzin,           a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych          pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dożywianiem dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu                 osłonowego na poziomie gminy, staje się  jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program.

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie jako samorządowa              jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami              organizacyjnymi gminy (szkoła podstawowe, zespoły szkół) oraz szkołami lub przedszkolami   prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły               lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy           Zalewo. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

W ramach programu udziela się wsparcia:

ñ      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

ñ      uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się,           bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania         rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby dzieci i uczniów           dożywianych w szkołach i przedszkolach przez gminę w poprzednim miesiącu                          kalendarzowym.

 

Finansowanie programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa  otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Monitoring programu.

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie         dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4006