UCHWAŁA NR XLV/356/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych: nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 wraz z odpowiednio przynależnym im udziałem: 33/1000, 69/1000, 33/1000, 33/1000, 33/1000, 69/1000 w gruncie, tj. działce nr 221/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1.

 

 

UCHWAŁA NR XLV/356/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych: nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 wraz z odpowiednio przynależnym im udziałem: 33/1000, 69/1000, 33/1000, 33/1000, 33/1000, 69/1000  w gruncie, tj. działce nr 221/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 1  i stosownie do art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

          § 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych: nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 wraz z odpowiednio przynależnym im udziałem: 33/1000, 69/1000, 33/1000, 33/1000, 33/1000, 69/1000 w gruncie, tj. działce nr 221/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4012