UCHWAŁA NR XLV/353/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań własnych gminy z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 

 

UCHWAŁA NR XLV/353/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014r.

 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań własnych gminy z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Miejskiej Ostróda właścicielowi schroniska w Lubajnach, gmina Ostróda zadań z zakresu zapewnienia miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zalewo.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zalewo do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Ostróda w zakresie zadań wymienionych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zalewo, upoważniając go do ustalenia treści porozumienia określonego w § 2, w tym udziału Gminy Zalewo w kosztach realizacji powierzonych zadań oraz do podpisania wszelkich zmian, których konieczność wprowadzenia powstanie w trakcie obowiązywania zawartego porozumienia.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zalewo. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4013