UCHWAŁA NR XLVII/379/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2014-2015 przez Gminę Zalewo projektu pt. „Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) dofinansowanego w ramach konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

UCHWAŁA NR XLVII/379/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 28 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2014-2015 przez Gminę Zalewo projektu pt. „Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy)   dofinansowanego  w ramach konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. i art. 18 ust.2 pkt 11) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Przyjąć do realizacji przez Gminę Zalewo w latach 2014 – 2015 projekt     pt.„Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy)  dofinansowanego w ramach konkurs „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. Projekt „Lepsza przyszłość” jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zalewo na lata 2005 – 2015.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

           

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4048