UCHWAŁA Nr XLVI/360/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/360/14

                                               RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i stosownie do wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie przedłuża – uwzględniając uzasadniony wniosek Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego (Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zalewie) czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Zalewo.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4050