UCHWAŁA NR XLVI/361/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Zalewo do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

 

UCHWAŁA NR XLVI/361/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie 

z dnia 26 lutego 2014r.

 

w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Zalewo do strefy przygranicznej objętej  zasadami małego ruchu granicznego.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zalewie  uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Rada Miejska w Zalewie, biorąc pod uwagę szerokie rozumienie definicji zwrotu „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej” postuluje o włączenie Gminy Zalewo do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

 

§ 2. Uchwałę tę kieruje się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz samorządów gminnych i powiatowych województwa Warmińsko – Mazurskiego, znajdujących się poza strefą przygraniczną.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4051