UCHWAŁA NR XLVI/362/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.

 

UCHWAŁA NR XLVI/362/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.

 

            Na podstawie art. 37b. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§1. Sołtysi Gminy Zalewo i Przewodniczący Rady Osiedli (utworzonych na terenie miasta Zalewo) otrzymują ze środków budżetu Gminy dietę za udział w następujących posiedzeniach, na które otrzymali pisemne zaproszenie:

1)     sesji Rady Miejskiej,

2)     stałej komisji Rady Miejskiej,

3)     doraźnej komisji powołanej przez Radę Miejską do spraw o charakterze doraźnym lub zbadania określonych zagadnień,

4)     zwoływanych przez Burmistrza Zalewa.

 

§2.1. Sołtysi i Przewodniczący Rady Osiedla otrzymują dietę za każdy dzień, w którym brali udział w posiedzeniach wymienionych w §1, przy czym w przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu Sołtys i Przewodniczący Rady Osiedla otrzymują tylko jedną dietę.

2. Ustala się, że Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje dieta w wysokości 75,00 zł.

3. Podstawą do wypłacania diety będzie w każdym przypadku podpis na liście obecności.

4. Dieta przysługująca Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Osiedla, będącemu jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Zalewie, wyjątkowo – z racji jego udziału w tym samym dniu na sesji Rady Miejskiej – nie jest wypłacana, gdyż Sołtys i Przewodniczący Rady Osiedla z racji sprawowania mandatu radnego otrzymuje za udział w pracach Rady Miejskiej w tym dniu dietę przysługującą radnemu według zasad ustalonych odrębna uchwałą Rady Miejskiej.

 

§3. Traci moc uchwała NR VI/72/99 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4052