UCHWAŁA NR XLVI/363/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/363/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U.
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie dążąc do właściwego zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zadań obejmujących sprawy turystyki postanawia wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo na cele rekreacji i turystyki do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie Gajdy, gmina Zalewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 93/1 o powierzchni 0,21 ha.

 

§ 2. Przejęcie powyższej nieruchomości przez Gminę Zalewo nastąpi w trybie przepisów
o postępowaniu komunalizacyjnym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4053