UCHWAŁA NR XLVI/366/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 198/1, położona w obrębie Zalewo nr 1.

 

UCHWAŁA NR XLVI/366/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 198/1, położona w obrębie Zalewo nr 1.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 198/1 o powierzchni 0,7685 ha, położona w obrębie     Zalewo nr 1.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 198, położona w obrębie Zalewo nr 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4055