UCHWAŁA NR XLVI/367/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2014 roku.

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/367/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2014 roku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zalewo w 2014r.”, w brzmieniu określonym   w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Załącznik
  do Uchwały Nr XLVI/367/14         Rady Miejskiej w Zalewie
  z dnia 26 lutego 2014r.

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zalewo w 2014 roku

 

 

      Rozdział 1

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Celem Programu jest:

 

1)     zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4, pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856);

2)     zapobieganie bezdomności zwierząt.

 

§ 2.  Zadania programu to:

1)   zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy     Zalewo;

 

2)   sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

 

3)   odławianie bezdomnych zwierząt;

 

4)   obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

 

5)   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 

6)   usypianie ślepych miotów;

 

7)   wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 

8)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                 z udziałem zwierząt.

 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Zalewa.

       2. Realizatorami Programu są:

            1)  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie;

            2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie, Lubajny 2,                              
14 – 100 Ostróda (na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą).

Rozdział 2

                   OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI I ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI

 

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Zalewo miejsca w schronisku realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych
w schronisku na podstawie porozumienia podpisanego przez gminę
ze schroniskiem.

          2.  W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, zwierzęta bezdomne

              powinny być umieszczane w innych schroniskach na podstawie umowy gminy
z jednostkami je prowadzącymi.

 

§ 4.1. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:

1)      ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące;

2)      zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania (zakup i wydawanie karmy);

3)      powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi.

 

§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zalewo ma charakter stały.

                1) czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane będą na pisemne, bądź telefoniczne zgłoszenie interwencyjne mieszkańców gminy, służb porządkowych lub z urzędu.

 

            2) wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, które uciekły,  zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.

 

 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może dokonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadający zezwolenie na jej prowadzenie, dysponującym odpowiednimi urządzeniami i środkami
do wykonywania usług zapewniających warunki określone w obowiązujących przepisach oraz podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004r. Nr 158, poz. 1657).

 

         3.  Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczone w schronisku dla zwierząt spełniającym wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004r. Nr 158, poz. 1657),
z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje
na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.

 

         4. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych          zwierząt zobowiązany jest prowadzić rejestr zwierząt wyłapywanych z terenu gminy i przekazywać co kwartał pisemną informację w tym zakresie do Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

         5. Koszty wyłapania bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej, utrzymania zwierzęcia w schronisku pokrywane są z budżetu gminy Zalewo.

 

6.      W przypadku wskazanym w ust. 1 właściciel zwierzęcia  (o ile zostanie on ostatecznie ustalony) obowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska  w ciągu
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu kierownik schroniska po uzgodnieniu z lekarzem weterynarii sprawującym opiekę w schronisku decyduje o dalszym losie zwierzęcia np. o przekazaniu
do adopcji.

 

§ 6.1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

         

1)     zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii;

2)     zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 21 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli, a także zwierzęta u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

 

 

§   7.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

                1)     schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

 

§  8.   Usypianie ślepych miotów zwierząt:

      

1)     usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza  weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych, w lecznicy dla zwierząt;

2)     fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez gminę;

3)     zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

 

 § 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina wskaże gospodarstwo rolne odpowiednio w Sołectwach w momencie zaistnienia okoliczności wymagających interwencji. Prawa i obowiązki przedmiotowego gospodarstwa określi umowa cywilnoprawna zawarta przez Gminę z właścicielem gospodarstwa.

     2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie      starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

 

 § 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń   drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowę                     z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.  

            2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt (bezdomnych)  należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem 664 063 115.

            3. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt wolno żyjących   (dzikich-chronionych) których stan rokuje wyleczenie, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej zostaną przetransportowane po uzgodnieniu telefonicznym do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego w Jerzwałdzie tel. (89) 758-85-27.

 

 

    Rozdział 3

                                            FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

         2. Wysokość środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy Zalewo na realizację         programu w 2014r. wynosi 33.074,00 zł.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4056