UCHWAŁA NR XLVI/369/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi.

 

UCHWAŁA NR XLVI/369/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez  Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Jednolity tekst : Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 24  ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Jednolity tekst: Dz. U.    z 2012r., poz. 1187 z późn.zm.) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie dążąc do właściwego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Zalewo w zakresie infrastruktury postanawia wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości gruntowych stanowiących drogi jako działka Nr 179/38, obręb Barty,   gmina Zalewo o powierzchni 2600 m2 oraz działka Nr 179/43, obręb Barty, gmina Zalewo  o powierzchni 10772 m2.

 

§ 2. Przejęcie nieruchomości opisanych w § 1. przez Gminę Zalewo nastąpi w formie Aktu Notarialnego zawartego pomiędzy stronami.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4057