UCHWAŁA NR XLVI/ 377/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo.

 

                             UCHWAŁA NR XLVI/ 377/14                               

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w  sprawie  dokonania  zmiany w treści uchwały Nr XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r.    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5   ustawy     z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst:   Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,  poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043,  Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr  80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r.,  Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r.,  Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 827 i poz. 1317 oraz z 2014 r., poz. 7) Rada Miejska w Zalewie uchwala,  co następuje:

 

§ 1.  W  uchwale NR  XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r.    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo wprowadza się poniższe zmiany:

1)     § 3 pkt 8) o treści: „ 8) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w czasie:

a)      zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem specjalistów,

b)      zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.”

zastępuje się zapisem o treści: „8) prowadzenie zajęć z języka nowożytnego z udziałem nauczyciela języka nowożytnego.”  

2) w § 4 ust. 1 w brzmieniu : „ 1. Za świadczenia przedszkola wymienione w § 3 ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 złotego.” zastępuje się zapisem:       „1. Za świadczenia przedszkola wymienione  w § 3 ustala się opłatę w wysokości 1,00 złotego za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zajęć wynosi 0,25 złotego.”

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2014 r.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4058