UCHWAŁA NR XLVI/378/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.

 

UCHWAŁA NR XLVI/378/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zgodnie
z treścią art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

        § 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi jako działki nr: 285/1 o powierzchni 0,1152 ha, 285/2 o powierzchni 0,1001 ha, 285/3 o powierzchni 0,1009 ha, 285/4 o powierzchni 0,1015 ha położone w obrębie Zalewo nr 2, stanowiące własność Gminy Zalewo, na nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym jako działka nr 179 o powierzchni 0,2444 ha, położona w obrębie Zalewo nr 2, stanowiąca własność osoby fizycznej.

 

       

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

      

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4059