UCHWAŁA NR XLVI/374/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Śliwa gmina Zalewo.

 

                                              UCHWAŁA NR XLVI/374/14
                                              RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE
                                              z dnia 26 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Śliwa gmina Zalewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.  594 z późn. zm.)  oraz  art. 14 ust.1,  ust.2,  ust.4,  ust.5 i  art. 20 ustawy  z dnia  27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębów geodezyjnych Boreczno, Śliwa gmina Zalewo w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Plan miejscowy sporządza się w celu:

1)    ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oraz form ochrony z zachowaniem warunków określonych w ustawach i przepisach szczególnych,

2)   ograniczenia konfliktów przestrzennych.

 

§ 3. Zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać problematykę określoną w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.).

 

§ 4. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1 przedstawiający granice obszaru objętego planem.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załacznik Nr 1

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4064