VIII Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29.05.`2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r.

3. Przyjęcie protokołu z VII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

4. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 – 2037

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2019 roku

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rudnia

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku miejskiego w Zalewie, zlokalizowanego przy ulicy 29 Stycznia

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Zalewa – Pana Marka Żylińskiego do zawarcia Porozumienia w sprawie utworzenia Klastra Energii Gminy Zalewo.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6867