www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
13593640
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości

Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r.

                                                                                Załącznik do Uchwały Nr XVIII/222/04

                                                                                    Rady Miejskiej w Zalewie

                                                                                         z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

 

 

Strategia rozwoju oświaty

w gminie Zalewo do 2010r.

 

 

 

 

Spis treści:

 

1. Wstęp.

2. Charakterystyka gminy.

3. Liczba szkół, dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2002/2003;

2003/2004; 2004/2005.

4. Racjonalizacja sieci szkolnej, dowóz uczniów do szkół.

5. Dostęp dzieci i młodzieży do edukacji.

6. Kadra oświatowa gminy Zalewo.

7. Oferty edukacyjne do 2010 roku.

8. Pomoc materialna dla uczniów z rodzin najuboższych.

9. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

10. Plan rozwoju szkół gm. Zalewo.

 

 

 

 

 

 

Strategia rozwoju oświaty

w gminie Zalewo do 2010r.

 

 

1. Wstęp.

W 1990r. przywrócona została podmiotowość samorządom terytorialnym. Rozpoczęto tym samym tworzyć możliwość oddziaływania społeczności lokalnej na miejscową oświatę. W dniu 1 stycznia 1996r. samorządy obligatoryjnie przyjęły prowadzenie oświaty. Przejmując szkoły władze samorządowe stały się organami prowadzącymi, a tym samym istotnym czynnikiem weryfikującym finansowanie oświaty przez budżet państwa.

Wdrażana od 1 września 1999r. reforma programowa (podstawy programowe, standardu osiągnięć szkolnych) stwarza nowe normy do tworzenia szkolnych programów edukacyjnych (zestawy szkolnych programów nauczania, standardy wymagań programowych i systemy oceniania osiągnięć uczniów, wprowadzenie nauczania zintegrowanego).

Istniejące akty prawne dają możliwość zmiany jakościowej w wychowaniu i nauczaniu. W przypadku bierności szkoły, władze samorządowe oraz środowisko społeczne mogą postawić placówce racjonalne zadania.

Szkoła ma być spójną całością, działającą na rzecz dzieci, rozwijającą się organizacją. Szkoła ma posiadać wewnętrzny system badania (mierzenia) jakości swej pracy, ma być otwarta na konstruktywną krytykę, na zmiany w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem i społecznością lokalną.

 

2. Charakterystyka gminy.

Gmina Zalewo położona jest w zachodniej części województwa

warmińsko – mazurskiego (75 km od Olsztyna, 35 km od Iławy, 50 km od Elbląga, 25 km od Morąga). Zajmuję powierzchnię 254,3 km2. Gmina liczy ok. 7660 ludności, z czego 2400 to mieszkańcy miasta Zalewo.

W mieście i gminie Zalewo funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i przedszkole oraz jako oddział zamiejscowy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z czterema oddziałami.

 

 

 

I. Organizacje szkół w 2003/2004r.

 

Lp

Nazwa placówki

oświatowej

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

Liczba

uczniów

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

Zespół Szkół

w Zalewie

 

Zespół Szkół

w Borecznie

 

Szkoła Podstawowa w Bartach

Szkoła Podstawowa

w Dobrzykach

Przedszkole Miejskie

w Zalewie

- szkoła podstawowa

- gimnazjum

- przedszkole

- szkoła podstawowa

- gimnazjum

- przedszkole

- szkoła podstawowa

- przedszkole

- szkoła podstawowa

- przedszkole

- 3-4 latki

- 5-6 latki

12

13

2

6

4

1

6

1

12

1

1

1

214

278

32

150

88

28

114

6

198

18

10

16

 

 

 

II. Szkoły podstawowe 2003/2004r.

Lp

Miejscowość

Liczba

Oddziałów

Liczba

Uczniów

Liczba uczniów

odwożonych

Liczba

zatrudnionych

nauczycieli

1.

2.

3.

4.

Zalewo

Boreczno

Dobrzyki

Barty

Razem

12

6

12

6

36

214

150

198

114

676

28

86

149

74

337

19

13

18

8

58

 

III. Gimnazja 2003/2004r.

Lp

Miejscowość

Liczba

oddziałów

Liczba uczniów

Liczba uczniów

dowożonych

Liczba zatrudnionych

nauczycieli

1.

2.

 

Zalewo

Boreczno

Razem

13

4

17

278

88

366

135

48

183

21

3

24

 

 

W szkołach podstawowych na 1 nauczyciela przypada 12 uczniów, w gimnazjach 15 uczniów.

W ostatnich latach gmina dokonała racjonalizacji sieci szkół. Zlikwidowane zostały 3 punkty filialne (w Urowie, Jerzwałdzie i Wieprzu) oraz Szkoła Podstawowa w Janikach Wielkich. Uczniowie z zlikwidowanych placówek znaleźli lepsze warunki do nauki w nowo wybudowanej szkole w Borecznie oraz rozbudowanej szkole w Dobrzykach. Stan obecnie funkcjonujących budynków szkolnych określony jest jako zadowalający.

Od 1 września 2000r. w budynku Zespołu szkół w Zalewie rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będące Oddziałem Zamiejscowym Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie kształcą się w 4 oddziałach: 3 oddziały na podbudowie szkoły zasadniczej; 1 oddział na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Łączna liczba uczniów w 2003r. wynosiła 96 osób. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zalewie uczęszczają osoby w wieku 18 – 30 lat, także z sąsiednich gmin.

 

3. Liczba szkół, dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005.

Lp

Szkoła

placówka

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Obwód szkolny

Liczba uczniów

Liczba uczniów

Liczba uczniów

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

Gimnazjum

w Zalewie

 

 

 

 

Gimnazjum

w Borecznie

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

w Zalewie

Szkoła Podstawowa

w Dobrzykach

 

 

Szkoła Podstawowa

w Borecznie

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

w Bartach

Razem

340

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

227

 

 

200

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

 

112

 

 

1106

278

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

214

 

 

198

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

114

 

 

1042

273

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

198

 

 

193

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

 

111

 

 

1018

Zalewo, Barty, Girgajny, Pozorty, Tarpno, Bądki, Dajny, Bajdy, Sadławki, Dobrzyki, Koziny, Mazanki, Kiemiany, Polajny, Matyty, Jerzwałd, Jezierce, Kupin, Likszany, Rucewo, Rąbity, Zatyki, Gajdy, Witoszewo, Półwieś, Bednarzówka.

Boreczno, Śliwa, Duba, Huta Wielka, Międzychód, Rudnia, Wielowieś, Karpowo, Wieprz, Gubławki, Nowe Chmielówko, Mozgowo, Urowo, Murawki, Skitławki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Surbajny, Kątki.

Zalewo.

 

 

 

Dobrzyki, Koziny, Kiemiany, Polajny, Matyty, Jerzwałd, Jezierce, Likszany, Rucewo, Rąbity, Zatyki, Gajdy, Witoszewo, Półwieś, Bednarzówka, Kupin.

Boreczno, Śliwa, Duba, Huta Wielka, Międzychód, Rudnia, Wielowieś, Karpowo, Wieprz, Gubławki, Nowe

Chmielówko, Mozgowo, Urowo, Murawki, Skitławki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Surbajny, Kątki,

Mazanki.

Barty, Pozorty, Tarpno, Bądki, Dajny, Bajdy, Sadławki, Girgajny.

 

4. Racjonalizacja sieci szkolnej, dowóz uczniów do szkół.

Racjonalizacja sieci szkolnej na terenie gminy Zalewo została ostatecznie dokonana w 2000r. Z funkcjonujących wcześniej 8 szkół podstawowych wraz z filiami pozostawiono 4 szkoły podstawowe. Od 1 września 1999r. rozpoczęło funkcjonowanie Gimnazjum w Zalewie, któremu podlegała filia w Borecznie.

Liczba uczniów dowożonych do szkół, uległa zwiększeniu. W roku szk. 2001/2002 wynosiła 593 uczniów; 2002/2003 – 556 uczniów; 2003/2004 –

520 uczniów.

W roku 2001 gmina otrzymała z MEN autokar Gimbus do celów dowożenia uczniów do szkół.

 

5. Dostęp dzieci i młodzieży do edukacji.

I. Przedszkole i przedszkola przy szkołach podstawowych.

W mieście i gminie Zalewo 100% sześciolatków objętych jest tzw. rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Ponadto istnieje możliwość uczęszczania do oddziałów “O” dzieci 5 – letnich. W mieście Zalewo funkcjonuje dwuoddziałowe przedszkole dla dzieci 3 – 6 letnich. Każde dziecko, którego rodzice wyrażą wolę może być objęte oddziaływaniem przedszkolnym.

Przedszkole funkcjonuje w budynku, w którym umiejscowione są także oddziały zerowe oraz całość nauczania zintegrowanego, czyli klasy I-III.

II. Szkoły podstawowe.

Na terenie miasta i gminy Zalewo funkcjonują 4 szkoły podstawowe z klasami I-VI.

Ze względu na znaczną rozległość obwodów szkolnych, przeciętnie 70% uczniów jest dowożonych do szkół. 50% dowożonych to uczniowie, których odległość do szkoły wynosi 3 i więcej kilometrów oraz 4 i więcej kilometrów. Pozostali dojeżdżający uczniowie to ci, których odległość zamieszkania nie przekracza

3 km., ale mieszkają dość daleko i korzystają z usługi dowożenia.

Uczniowie do szkół podstawowych dowożeni są z odległości od3 do 14 km., a czas ich przejazdu wynosi od 5 do 20 minut. Zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych trwają najpóźniej do godz. 14.00.

 

 

III. Gimnazja.

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja: w Zalewie i Borecznie. Wszyscy uczniowie objęci są kształceniem gimnazjalnym. Gimnazjum w Zalewie obejmuje swoim obwodem obwody szkół podstawowych w Zalewie, Dobrzykach i Bartach; natomiast Gimnazjum w Borecznie obejmuje obwód szkoły podstawowej.

Odległość uczniów od gimnazjum waha się w granicach 3-15 km., a dla uczniów spoza obwodu szkolnego 21 km. Wszyscy uczniowie gimnazjum są dowożeni do szkoły, a zajęcia lekcyjne kończą się najpóźniej o godz. 15.10.

 

 

IV. Kształcenie na poziomie szkoły średniej.

Od 1 września 2000r. w gminie Zalewo zafunkcjonowała szkoła średnia. Jest to Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych będące Oddziałem Zamiejscowym Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Na początek utworzono dwa oddziały klas pierwszych: jeden na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, drugi na podbudowie szkoły zasadniczej. Zainteresowanie kształceniem w L.O. dla Dorosłych w Zalewie jest coraz większe. Wielu uczniów to 18-30 lat.

W maju 2004r. po raz drugi uczniowie L.O. dla Dorosłych przystąpią do egzaminu maturalnego. Wolę zdawania matury wyraziło 27 osób na 38 kształcących się. W roku ubiegłym do matury po raz pierwszy przystąpiło 7 osób, wszyscy zdali egzamin dojrzałości z wynikami dobrymi.

Gmina Zalewo ma ambicję utworzenia w przyszłości samodzielnej szkoły średniej, funkcjonującej jako szkoła ponadgimnazjalna w systemie dziennym.

V. Komputeryzacja szkół gminy Zalewo.

 • przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń do celów pracowni komputerowej,
 • przystępowanie szkół od projektów ministerialnych “Internet w każdej szkole podstawowej” oraz “Internet w każdym gimnazjum”,
 • szkolenie kadry pedagogicznej w kierunku wykorzystania pracowni komputerowych oraz internetu na zajęciach dydaktycznych,
 • zakup oprogramowania komputerowego dla celów dydaktycznych,
 • współpraca szkół ze sponsorami w celu pozyskania komputerów od firm, które wymieniają sprzęt na bardziej wydajny,
 • tworzenie szkolnych sieci komputerowych.

 

6. Kadra oświatowa gminy Zalewo.

Lp

Placówka

oświatowa

Liczba

zatrudnionych

nauczycieli

Wykształcenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego

wyższe

mgr

wyższe

zawod.

średnie

S

K

M

D

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

Zespół Szkół

w Zalewie

Zespół Szkół

w Borecznie

Szkoła Podstawowa

w Dobrzykach

Szkoła Podstawowa

w Bartach

Przedszkole

Miejskie

44

 

17

 

19

 

 

12

 

 

3

38

 

13

 

16

 

 

10

 

 

3

5

 

1

 

2

 

 

1

 

 

-

1

 

3

 

1

 

 

1

 

 

-

1

 

2

 

1

 

 

-

 

 

-

5

 

3

 

2

 

 

-

 

 

 

25

 

10

 

14

 

 

9

 

 

3

10

 

2

 

2

 

 

2

 

 

-

Razem

95

80

9

6

4

10

61

16

 

Na 95 zatrudnionych w gminie nauczycieli 80 osób posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne co stanowi 84% doskonale przygotowanych do pracy w zawodzie nauczycielskim.

36 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe zdobywając tym samym dodatkową specjalność do nauczania w szkole. Stanowią oni 37,9% zatrudnionych nauczycieli.

 Kadra kierownicza – poziom wykształcenia.

Lp

Dyrektor-placówka

oświatowa

Stopień awansu

zawodowego

Wykształcenie

-specjalność

Formy doskonalenia

zawodowego

1.

Joanna Lichacz

dyrektor Zespołu

Szkół w Zalewie

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr

z p. p.

fizyka

Studia podyplomowe-

-Informatyka

Studia podyplomowe-

-Organizacja i Zarządzanie Oświatą

2.

Elżbieta Miedzińska

wicedyrektor Zespołu Szkół w Zalewie

nauczyciel

mianowany

wyższe mgr

z p. p.

filologia polska

Studia podyplomowe-

-Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

3.

Andrzej Nowicki

dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr

z p. p.

ekonomika rolnictwa

Studia podyplomowe-

-Organizacja i Zarządzanie Oświatą

4.

Jacek Dobrowolski

dyrektor Szkoły Podstawowej

w Dobrzykach

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr

z p. p.

wychowanie techniczne

Studia podyplomowe-

-Organizacja i Zarządzanie Oświatą

5.

Dorota Skorupka – Skorupska

dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartach

nauczyciel

mianowany

wyższe mgr

specjalność

pedagogika

Studia podyplomowe-

-Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe-

-Przyroda

6.

Teresa Truszkowska

dyrektor Przedszkola Miejskiego

w Zalewie

nauczyciel

mianowany

wyższe mgr

z p. p.

specjalność wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane

Studia podyplomowe-

-Organizacja i Zarządzanie Oświatą

 

 

7. Oferty edukacyjne do 2010 roku.

I. Rozwój kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Gmina Zalewo należy do gmin zagrożonych dużym bezrobociem. Sięga ono ok. 25%.Wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w celu podniesienia wykształcenia społeczeństwa na poziomie szkoły średniej.

II. W najbliższej przyszłości planuję się utworzyć szkołę średnią – liceum profilowane lub technikum w celu umożliwienia mieszkańcom gminy kształcenia ponadgimnazjalnego. Odległości gminy od szkół średnich są znaczne, wynoszą od 25 do 70 km. Młodzież nasza musi dojeżdżać do tych szkół lub zamieszkać w internatach. Wielu osób nie stać jest nawet na opłacenie biletu miesięcznego. Szkoła średnia ponadgimnazjalna – liceum profilowane, szkoła zawodowa ponadgimnazjalna dadzą szansę zdobycia średniego wykształcenia lub zawodu wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

III. Tworzenie w gimnazjum klas przysposabiających do pracy.

Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, tworzone będą oddziały przysposabiające do pracy zawodowej. Do organizacji klasy przysposabiającej do pracy zawodowej zobligowany jest dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie w porozumieniu z organem prowadzącym. Planuję się tworzenie takich klas przy Zespole Szkół w Zalewie z możliwością objęcia tym sposobem kształcenia również uczniów gimnazjum w Borecznie.

IV. Unowocześnienie bazy lokalowej szkół.

 1. Racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy.
 2. Dokonanie analizy koniecznych prac remontowych w budynkach funkcjonujących szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Ustalenie harmonogramu prac inwestycyjno – remontowych.

 

Lp

Placówka

Oświatowa

Planowane prace modernizacyjne

Czas realizacji

1.

Zespół Szkół

w Zalewie

ul. Szkolna 2

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

we wszystkich pomieszczeniach.

2. Remont sali sportowej.

3. Kapitalny remont instalacji

elektrycznej.

4. Kapitalny remont instalacji grzewczej.

5. Bieżący remont dachu.

6. Budowa sali sportowej

2004 –2005

2004 – 2005

2006 – 2007

2006

na bieżąco

2004 - 2005

2.

Zespół Szkół

w Borecznie

 1. Urządzenie boiska do gry w piłkę

  siatkową.

 2. Kontynuacja budowy szkoły w

Borecznie – Bryła B, w której

umieszczone zostało główne wejście do budynku szkolnego.

do 2006

2004 - 2010

3.

Szkoła Podstawowa w Dobrzykach

 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  w starym budynku szkoły.

 2. Wymiana części ogrodzenia szkolnego.
 3. Bieżący remont dachu szkoły.

2005 – 2006

2005 – 2008

na bieżąco

4.

Szkoła Podstawowa w Bartach

 1. Wymiana stolarki okiennej w budynkach

  szkolnych Nr 1 i Nr 2.

 2. Wymiana płytek PCV na korytarzu i w

  klasach.

 3. Bieżący remont dachu szkoły.
 4. Adaptacja budynku wraz z przebudową na salę gimnastyczną

2005 – 2006

2006

na bieżąco

2006 - 2010

 

 

8. Pomoc materialna dla uczniów z rodzin najuboższych.

- pomoc najuboższym uczniom w pozyskiwaniu stypendiów na kształcenie na

poziomie szkoły średniej oraz młodzieży studiującej (środki zabezpieczone w

ANR, MOPS, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, inne instytucje, osoby fizyczne),

 • zakup biletów dojeżdżającym uczniom, pomoc finansowa na opłacenie internatów, zakup podręczników i przyborów szkolnych (MOPS w Zalewie),
 • finansowanie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Zalewo,
 • działania gminy prowadzące do umożliwienia mieszkańcom zdobycia zawodu lub średniego wykształcenia na miejscu.
 1. L.O. dla dorosłych w Zalewie.
 2. Liceum profilowane.
 3. Szkoła Zawodowa o specjalności umożliwiającej odbycie praktyki.
 4. Klasy przysposabiające do pracy przy Gimnazjum w Zalewie.

 

9. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

I. Gmina popiera tworzenie w szkołach oddziałów integracyjnych, które umożliwią uczniom niepełnosprawnym kontakt z rówieśnikami.

II. Działalność Świetlicy Terapeutycznej.

Ze świetlicy terapeutycznej mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, o każdym rodzaju schorzenia, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla 20 osób. Systematycznie uczęszcza 5 osób, pozostałe w zależności od możliwości dojazdu. Zajęcia odbywają się w dniach: wtorek – sobota godz. 7.00 – 15.00. Celem działania świetlicy Terapeutycznej jest integracja dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, aktywizacja uczestników do samodzielnej pracy, przygotowanie do życia w środowisku społecznym.

Rodzaje prowadzonych zajęć: plastyczno – techniczne, muzyczne, ćwiczenia ruchowe, obsługa komputera, uczenie podstawowych czynności niezbędnych w życiu codziennym, gry i zabawy.

Od maja 2004r. placówka zostanie przekształcona w ponadlokalną.

III. Świetlice środowiskowe.

W celu objęcia opieką młodzieży z rodzin najuboższych i patologicznych planujemy otworzyć świetlice środowiskowe przy dwóch szkołach w gminie

tj. przy Zespole Szkół w Zalewie oraz Zespole Szkół w Borecznie. Dzieci i młodzież będzie miała zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, posiłek oraz możliwość bezpiecznego i spokojnego spędzania czasu po zajęciach lekcyjnych. Funkcja opiekuna młodzieży w świetlicy środowiskowej będzie powierzona nauczycielowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje do pracy z młodzieżą pochodzącą z środowisk patologicznych.

IV. Współpraca szkół z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Szkoły aktywnie uczestniczą we wszelkich akcjach i programach proponowanych przez GKRPA.

Komisja finansuje programy profilaktyczne prowadzone przez Teatr Profilaktyczny, finansuje wypoczynek letni dla dzieci zagrożonych patologią (alkoholizm rodziców) oraz organizuje świetlice środowiskowe. Wspólnie ze szkołami organizuje zajęcia i konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych.

 

10. Plany rozwoju szkół gm. Zalewo.

I. Rozbudzanie aspiracji edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • wprowadzenie nauczania drugiego języka obcego na poziomie gimnazjum,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez umożliwienie im uczestnictwa w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
 • rozwijanie świadomości uczniów o potrzebie planowania swojej przyszłości,
 • wypracowanie najlepszych metod pracy z uczniami zdolnymi oraz pomocy uczniom z trudnościami w nauce,
 • nauczanie metodami aktywnymi,
 • ciągła ewaluacja programów szkolnych (wychowawczego, profilaktycznego, rozwoju szkoły, WSO),
 • propagowanie wzorców w oparciu o kariery edukacyjne absolwentów szkół,
 • wzbogacanie zasobów bibliotecznych, propagowanie czytelnictwa,
 • komputeryzacja szkół, upowszechnienie wśród uczniów umiejętności wykorzystywania komputera i internetu do celów edukacyjnych,
 • wzbogacanie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt,
 • edukacja, nabywanie nowych umiejętności szansą na rynku pracy.

II. Realizacja funkcji wychowawczo – opiekuńczej szkół.

 • monitorowanie stanu zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie przez szkoły pomocy w nauce uczniom z dysfunkcjami,
 • pomoc i wspieranie uczniów z rodzin patologicznych lub w przypadku zdarzeń losowych,
 • organizowanie przez szkoły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i innych zajęć terapeutycznych wg. potrzeb rozwojowych uczniów,
 • dążenie do zatrudnienia w szkołach specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog, szkolny doradca zawodowy,
 • organizowanie dożywiania w szkołach (posiłki jedno, lub dwudaniowe),
 • szeroka współpraca szkół z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zalewie,
 • promocja zdrowego stylu życia – zajęcia profilaktyczne, prelekcje, warsztaty itp.,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu.

III. Tworzenie warunków dla otwarcia szkoły na potrzeby społeczności lokalnych.

 • organizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców i mieszkańców miejscowości (wypracowanie tradycji szkolnych)
 • udostępnianie obiektów sportowych (boiska, sale gimnastyczne) dla mieszkańców w godzinach popołudniowych,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych dorosłym,
 • uczestnictwo szkół i prezentacja dorobku na uroczystościach i imprezach na szczeblu gminy, powiatu czy województwa,
 • umożliwianie korzystania z pracowni informatycznych – dostęp do internetu, organizowanie kursów obsługi komputera dla dorosłych,
 • organizowanie w szkołach świetlic środowiskowych dla młodzieży zagrożonej patologią lub pochodzącej ze środowisk patologicznych,
 • udział dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i innymi mieszkańcami w akcji “Sprzątanie świata”.

IV. Stworzenie systemu pomocy socjalnej i finansowej dla uczniów przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi.

 • realizacja programu pomocowego dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej “Wyprawka szkolna”
 • tworzenie środków pomocowych dla stołówek szkolnych celem zwiększenia ich dostępności dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia,
 • stworzenie programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych (fundusze z ośrodka pomocy społecznej, osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych),
 • tworzenie możliwości zwiększenia liczby młodzieży kształcącej się w szkołach średnich (dążenie do utworzenia w gminie szkoły ponadgimnazjalnej, utrzymanie istniejącego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
 • dążenie do lepszego przygotowania i mobilności zawodowej kadry pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dodane: 2004-05-05, 7770 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Strategia ]




Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.