www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6086415
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

UCHWAŁA NR XLVII/379/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2014-2015 przez Gminę Zalewo projektu pt. „Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) dofinansowanego w ramach konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

UCHWAŁA NR XLVII/379/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 28 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2014-2015 przez Gminę Zalewo projektu pt. „Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy)   dofinansowanego  w ramach konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. i art. 18 ust.2 pkt 11) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Przyjąć do realizacji przez Gminę Zalewo w latach 2014 – 2015 projekt     pt.„Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy)  dofinansowanego w ramach konkurs „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. Projekt „Lepsza przyszłość” jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zalewo na lata 2005 – 2015.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

           

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2014-03-10, 448 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2014 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.