www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5901467
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

UCHWAŁA NR XLVI/369/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi.

 

UCHWAŁA NR XLVI/369/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez  Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Jednolity tekst : Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 24  ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Jednolity tekst: Dz. U.    z 2012r., poz. 1187 z późn.zm.) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie dążąc do właściwego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Zalewo w zakresie infrastruktury postanawia wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości gruntowych stanowiących drogi jako działka Nr 179/38, obręb Barty,   gmina Zalewo o powierzchni 2600 m2 oraz działka Nr 179/43, obręb Barty, gmina Zalewo  o powierzchni 10772 m2.

 

§ 2. Przejęcie nieruchomości opisanych w § 1. przez Gminę Zalewo nastąpi w formie Aktu Notarialnego zawartego pomiędzy stronami.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dodane: 2014-03-10, 408 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2014 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.