www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6086456
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

UCHWAŁA NR XLVI/ 377/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo.

 

                             UCHWAŁA NR XLVI/ 377/14                               

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w  sprawie  dokonania  zmiany w treści uchwały Nr XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r.    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5   ustawy     z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst:   Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,  poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043,  Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr  80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r.,  Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r.,  Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 827 i poz. 1317 oraz z 2014 r., poz. 7) Rada Miejska w Zalewie uchwala,  co następuje:

 

§ 1.  W  uchwale NR  XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r.    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo wprowadza się poniższe zmiany:

1)     § 3 pkt 8) o treści: „ 8) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w czasie:

a)      zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem specjalistów,

b)      zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.”

zastępuje się zapisem o treści: „8) prowadzenie zajęć z języka nowożytnego z udziałem nauczyciela języka nowożytnego.”  

2) w § 4 ust. 1 w brzmieniu : „ 1. Za świadczenia przedszkola wymienione w § 3 ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 złotego.” zastępuje się zapisem:       „1. Za świadczenia przedszkola wymienione  w § 3 ustala się opłatę w wysokości 1,00 złotego za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zajęć wynosi 0,25 złotego.”

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2014 r.

 dodane: 2014-03-10, 431 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2014 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.