Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2007 r.

 

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2007 r.

 

Uchwalony budżet gminy na 2007 r. zakładał plan dochodów                          w wysokości 27.950.819 zł a plan wydatków w kwocie 33.382.936 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 21.998.493,76 zł. - to jest o kwotę 5.952.325,24 zł., z tego:

1) dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.425.140,76 zł. z tytułu:

a)      dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 430.823 zł, w tym na:

·        nauczanie języka angielskiego 23.736 zł,

·        stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 167.556 zł,

·        utrzymanie MOPS-u 9.881 zł,

·        dożywianie dzieci  w szkołach 113.410 zł,

·        przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 64.308 zł,

·        realizację programu równoważenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży         w szkole w bartach 10.405 zł,

·        sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120 zł,

·        dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych           i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.446 zł,

·        dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 18.761 zł,

·        dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 20.200 zł.    

b)     dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                   o 350.305,76 zł, w tym na:

·        wybory uzupełniające do rad gmin 5.210 zł,

·        składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.500 zł,

·        zasiłki i pomoc w naturze 58.000 zł,

·        zwrot podatku akcyzowego dla rolników 271.791,76 zł,

·        sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 3.200 zł,

·        wybory do Sejmu i Senatu 9.604 zł.                                                                                                                                          

c)     części oświatowa subwencji ogólnej o 84.359 zł,

d)     środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dokumentację związaną z budową sieci wodociągowej dla m. Karpowo o 30.500 zł

e)      dochody własne o 497.827 zł, w tym:

·        wpływy ze sprzedaży składników majątku 191.740 zł,

·        podatek od nieruchomości osób prawnych 230.000 zł,

·        wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 42.000 zł,

·        wpływy z usług 5.600 zł,

·        zwrot dotacji z Biblioteki 2.780 zł,

·        darowizny 19.000 zł,

·        zaległości z podatków zniesionych 6.707 zł.

f)       Środki z funduszy strukturalnych - dofinansowanie budowy chodnika           w m. Jerzwałd i remontu świetlicy w Dobrzykach w 2006 r. 31.326 zł.

2) dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 7.377.466 ,            w tym:

a) planowanych do otrzymania  środków  strukturalnych  o 6.924.250 zł z tytułu planowanych  inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej dla m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany 3.375.000 zł,

- przebudowa drogi do Matyt 1.673.250 zł.

- modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 300.000 zł,

- modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej 1.576.000 zł.

b) dotacji z budżetu państwa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze              o 22.949 zł,

c) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne                     o 303.000 zł,

d) dotacja celowa z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mieście                 o 560 zł,

e) dochody własne o 126.707 zł, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych 100.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów 26.707 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 7.044.932,24 zł             i wynosi 26.338.003,76 zł.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 21.361.442,40 zł na planowane 21.998.493,76 zł, tj. w 97,1 %. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 24.189.559,42 zł na planowane 26.338.003,76 zł, co stanowi 91,8 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 2.828.117,02 (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku  zakładano że wyniesie  5.432.117 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków                            (zmniejszenia) na inwestycje  które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych  tj: budowa sieci wodociągowej dla m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany, przebudowa drogi do Matyt, modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie. Złożone wnioski na w/w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2007 r.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.828.117,02 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytów i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.709.714,15 zł  są przychody w wysokości 5.675.332,06 zł  w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.934.349,70, z tego: 947.290 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków: kredyt preferencyjny 535.161,61 zł, pożyczka w WFOŚ         i GW 1.815.898,81 zł, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu państwa 1.575.999,28 zł, zaciągnięto pożyczkę w wysokości 60.000 zł na zakup samochodu strażackiego oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 740.982,36  zł.

Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki                  o 1.137.500,89  zł i stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2008 r. 

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów                i pożyczek wynoszą 6.633.376,50 zł, co stanowi 31,1 % wykonanych  dochodów za 2007 r. a bez kwoty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach środków strukturalnych wskaźnik zadłużenia wynosi 23,7 %.

     Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (r-ki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności            w 2008 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia  rocznego za 2007 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń  wynoszą ogółem 2.008.009,41 zł. Wymagalne  zobowiązania w kwocie 14.932,69 zł występują w ZGK Zalewo (z tytułu dostawy towarów i usług).

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 946.926,95 zł                      i stanowią 4,4 % wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 802.323,72 , na które składają się zaległości z tytułu podatków i opłat 641.656,37 zł, naliczonych odsetek od niewypłaconych zaległości podatkowych 62.989,20 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów          i usług w wysokości 97.678,15 zł.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 97,1 %, z tego osiągnięte  dochody własne to kwota 5.372.469,50 zł  co stanowi 102,1 % planowanych              i zajmują trzecią pozycje w budżecie gminy – 25,2 %. Główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.982.967,85 zł –wykonanie 93,8 %, podatek rolny 767.502,12 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.337.415 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 266.608,13 zł - na planowane 333.740 zł, podatek leśny  97.188,53 zł, podatek od środków transportowych 101.390 zł. Subwencja ogólna  to kwota 6.445.287   i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 30,2 %, dotacje celowe stanowią 19,3 % wykonanych dochodów i wynoszą 4.125.003,27 zł. Pozyskane środki    z funduszy strukturalnych to kwota 5.418.682,63. tj. 25,3 % dochodów ogółem.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 184.533 zł, głównie w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 345.954,63 zł, tj. 17,4 % wpływów,

- podatku rolnym – 140.880,68 zł, tj. 18,4 %  wpływów,

- dochodach z majątku gminy – 11.523,16 zł, tj. 5,9 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 877.464,40 zł, w tym:

- podatek rolny 100.882,40 zł,

- podatek od nieruchomości 720.991zł,

- podatek od środków transportowych 55.591 zł.

 Skutki udzielonych przez Radę gminy ulg i zwolnień to kwota            163.849,32 zł., w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 163.849,32 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 160.307,88 zł, w tym podatku od nieruchomości 151.784,04 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 24.189.559,42 zł, co stanowi  91,8 % planowanych na 2007 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

·        wydatki bieżące, plan 14.825.245,76 zł, wykonanie 14.123.988,69 zł –          95,3 %,

·        wydatki majątkowe, plan 11.512.758 zł, wykonanie 10.065.570,73 zł –           87,4 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty  w stosunku do roku ubiegłego na: drogi publiczne o 37 %, ochotniczą straż pożarną                   i Gminne Centrum Reagowania o 38 %,  oświatę o 8 %, ochronę Środowiska            o blisko 400 %, w tym: budowa oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 661.398,76 zł co stanowi 2,7 % wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 413.900 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów   i porozumień z j.s.t. 34.183 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 61.500 zł, dotacja dla ZGK 151.815,76 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 41,6 % wydatków ogółem.                   W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne           w kwocie 9.843.851,05 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 221.719,68 zł.

 

W roku 2007 nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1464