A Uchwała Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

 

 

 

Uchwała Nr XXI/146/08

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.494.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości                   15.456.986 zł,
             dochody majątkowe w wysokości   8.037.430 zł.

 

 

§ 2

 

1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.795.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości              14.998.762 zł,
             wydatki majątkowe w wysokości                    10.797.058 zł.

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008‑2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.      Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 9.785.342 zł, zgodnie                              z załącznikiem 3 i 3a.

4.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.365.542 zł, zgodnie                        z załącznikiem nr 4.

 

§ 3

 

1.   Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.301.404 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)       zaciąganych kredytów w kwocie                                                    - 1.004.215 zł,

2)       zaciąganych pożyczek w kwocie                                                    -    341.478 zł,

3)       wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                                           -    955.711 zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 5.091.352 zł, rozchody w wysokości 2.789.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                   & yes">  43.279 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.      Dotacje podmiotowe dla:

1)  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                          - 459.364 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 76.600 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

 

   - 33.000 zł,

2)  celową w wysokości                                                                              - 25.437 zł,

z przeznaczeniem na

a)   wydatki jednostek pomocniczych                                     - 22.455 zł,

b)   wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego                                 -   2.982 zł.

 

§ 5

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie                 z załącznikiem nr 7.

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 95.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1)   zakładów budżetowych: przychody – 1.628.443 zł, wydatki – 1.628.443 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 258.500 zł; wydatki – 258.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

 

1.      Dotacje przedmiotowe dla ZGK Zalewo

1)     z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych               -113.650 zł,

2)     z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów                             -  55.000 zł,

3)     z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni n terenie gminy                      - 

§ 9

 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody      - 20.000 zł,

2)     wydatki          - 20.140 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 10

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                      - 1.000.000 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                         - 2.301.404 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   - 2.789.948 zł.

 

§ 11

 

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.455 zł, zgodnie z załącznikiem          nr 13.

 

§ 12

 

Upoważnia się Burmistrza do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2)       zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3)       dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)       dokonywania zmian w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, nie powodujących likwidacji zadań inwestycyjnych.

5)       dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami                  w zakresie wydatków bieżących,

6)       przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie,

7)       udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

8)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 13

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia         2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Załączniki do budżet znajdują się w pod w/w uchwałą  w menu UCHWAŁY

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1465