C Uchwała Nr LII/407/10 Rady Miejskiej w Zalewie Z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.

 

Uchwała Nr LII/407/10

Rady Miejskiej w Zalewie

Z dnia 29 marca 2010r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) w związku z atr. 3 ust. 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się statut Gminy Zalewo w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:

1)      Uchwała Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r.  w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 132, poz.1694 z dnia 27 sierpnia 2003r.),

2)      Uchwała Nr X/102/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w treści załącznika Nr 6 do uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 171, poz. 2057 z dnia 31 października 2003r.),

3)      Uchwała Nr XXIX/328/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 56, poz. 793 z dnia 13 maja 2005r.),

4)      Uchwała nr XXXI/346/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 107, poz. 1442 z dnia 18 sierpnia 2005r.),

5)      Uchwała Nr XXXV/373/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 146, poz. 1709 z dnia 12 października 2005r.),

6)      Uchwała Nr XXXVI/379/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 października 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 203, poz. 2132 z dnia 14 grudnia 2005r.),

7)      Uchwała Nr XLII/473/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 107, poz. 1743 z dnia 9 sierpnia 2006r.),

8)      Uchwała Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 104, poz. 1640 z dnia 30 lipca 2009r.).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zalewo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

Załaczniki do Uchwały

 

Załącznik nr 1 do statutu

 

Załacznik nr 2 do statutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2399