B Uchwała Nr XXIX/203/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Zalewo.

 

Uchwała Nr XXIX/203/12

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

 

 

w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Zalewo.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 1), art. 40 ust. 1. ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1056 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W załącznikach  nr 1  i  nr 6  do  uchwały  Nr LII/407/10  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 71, poz. 1135) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w treści załącznika nr 1 do Statutu, a mianowicie w § 29 w ust. 1 uchyla się zapisy dotyczące przyznania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom gminy, nadając tym samym nową treść temu ustępowi, a mianowicie:

,, 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, stałym komisjom Rady, klubom radnych oraz poszczególnym radnym.’’

2) w § 29 uchyla się w całości ust. 2.

3) w treści załącznika nr 6 do Statutu Gminy Zalewo, obejmującego wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, uchyla się w całości zapis pkt. 7, a ponadto po dotychczasowej redakcji załącznika, dodaje się pkt. 10 w brzmieniu:,, 10. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie.’’

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zalewo.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3441