Uchwała Nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.

 

 

Uchwała Nr XXXI/217/12
Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 31 października 2012r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1  ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (Jednolity tekst: Dz. U. z  2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:  

 

§1.Przyjmuje się „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032” - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.  

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 Załącznik do Uchwały

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3671