RADA MIEJSKA W ZALEWIE zwołuję na dzień 26 czerwca 2013 r. (środa) XXXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10.30.

 

   RADA MIEJSKA W ZALEWIE

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

 

tel. +48 89 758 83 77,      fax. +48 89 758 82 72

                                          http://www.zalewo.pl     e-mail: rada@zalewo.pl

            

 


 

                                                                                     Zalewo, dnia 17 czerwca 2013 r.

 

OR.0002.39.2013.EWC

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 czerwca 2013 r. (środa) XXXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10.30.                                

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 22 maja 2013 r.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

5.      Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc maj 2013r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

6.      Wnioski i zapytania Radnych.

7.       Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2012 r.

2)      w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2012 r.

3)      zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia
22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013 – 2024.

4)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2013 - 2024.

5)      w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.

6)      w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych wykazanej na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień zakończenia działalności zakładu) do budżetu Gminy Zalewo.

7)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Zalewie przy
ul. Częstochowskiej 8.

8)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 44/100 udziału nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 233 położona w obrębie Pozorty, gmina Zalewo.

9)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 146/1 położona w obrębie
Zalewo nr 2.

10)  w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 293/2 położona w obrębie
Zalewo nr 2.

 

          8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

           9. Sprawy różne.

          10.Zamknięcie obrad.

                

         

             Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

                                           przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                    

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                       /-/ Iwona Parzyszek

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3761