Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 sierpnia 2013 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 sierpnia 2013 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.
Początek obrad godzina 10:30.               

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 26 czerwca 2013 r.

4.      Odczytane protokołu pokontrolnego Nr VI z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lipca 2013r.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

6.      Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec 2013r. przez komisje stałą: Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

7.      Wnioski i zapytania Radnych.

8.       Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2013 - 2024.

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.

3)      w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  dla  Komendy  Wojewódzkiej   Policji

       w Olsztynie.

4)      w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jednego z zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanego z gospodarką wodną ( utrzymaniem budowli hydrotechnicznej - Kanału Elbląskiego) obejmujących konieczność udrożnienia śródlądowej drogi wodnej na Kanale Elbląskim (na końcowym odcinku odgałęzienia szlaku od Jeziora Jeziorak do Jeziora Ewingi w miejscowości Zalewo) w celu zapewnienia w sezonie żeglugowym 2013 jednostkom pływającym dotarcia do przystani żeglarskiej w Zalewie.

5)      w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność „DAM-ROB” S.A. z siedzibą w Zalewie.

6)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 198, położonej w obrębie Zalewo 1.

 

          9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

          10. Sprawy różne.

          11.Zamknięcie obrad.

                

  

             Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

                                           przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                     

                                                                                                           Z poważaniem

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              /-/ Iwona Parzyszek

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3813