Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 września 2013 r. (środa) XLI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 września 2013 r. (środa) XLI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.
Początek obrad godzina 10:30.

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 14 sierpnia 2013 r.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

5.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc sierpień 2013r. przez komisje stałe: Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

6.    Wnioski i zapytania Radnych.

7.     Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2013 – 2024,

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.,

3)    w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXII/260/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 15 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania,

4)    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo,

5)    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo,

6)    w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na

grunt stanowiący własność Skarbu Państwa - w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Dobrocin,

7)    w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie po  umowie  zawartej  na czas  oznaczony do

3 lat - kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 31, położonej w obrębie Zalewo 2,

8)    w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie po umowie  zawartej na czas oznaczony  do  3 lat - kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 110/1, położonej w obrębie Barty, gm. Zalewo.

 

9)    w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie  po  umowie zawartej  na  czas  oznaczony do

      3 lat - kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości, określonej  numerem  ewidencyjnym

      111/1, położonej w obrębie Barty, gm. Zalewo,

 

          8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

           9. Sprawy różne.

         10. Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                               

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Iwona Parzyszek

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3859