RADA MIEJSKA W ZALEWIE zwołuję na dzień 26 lutego 2014 r. (środa) XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

 

 

   RADA MIEJSKA W ZALEWIE

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

 

tel. +48 89 758 83 77,      fax. +48 89 758 82 72

                                          http://www.zalewo.pl     e-mail: rada@zalewo.pl

            

 


 

                                                                                         Zalewo, dnia 13 lutego 2014 r.

 

OR.0002.46.2014.KT

 

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień  26 lutego 2014 r. (środa) XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.
Początek obrad godzina 10:30.

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 18 grudnia 2013 r.

4.      Przyjęcie protokołu z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 22 stycznia 2014 r.

5.      Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr VII Komisji Rewizyjnej z dnia 20 grudnia 2013r.

6.      Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr I Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2014r.

7.      Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr II Komisji Rewizyjnej z dnia 14 lutego 2014r.

8.      Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania  planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2013 rok.

9.      Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2013 rok.

10.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

11.  Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2013r. przez komisje stałe: Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

12.  Wnioski i zapytania Radnych.

13.   Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2014 – 2029,

 

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r.,

 

3)      w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2014-2020,

 

4)      w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo,

 

5)      w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Zalewo do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego,

6)      w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie,

 

7)      w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo,

 

8)      w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo,

 

9)      w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zalewo 1, miasto Zalewo,

 

10)        w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działa Nr 198/1, położona w obrębie Zalewo nr 1,

 

11)        w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2014 roku,

 

12)        w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”,

 

13)        w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi,

 

14)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Janiki Małe, Mazanki, Surbajny, gmina Zalewo,

 

15)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Janiki Małe, Surbajny, Śliwa gmina Zalewo,

 

16)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Śliwa, gmina Zalewo,

 

17)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo,

 

18)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Śliwa gmina Zalewo,

 

19)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo,

 

20)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Mazanki, Pozorty, gmina Zalewo.

 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

         15. Sprawy różne.

         16. Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                 /-/ Iwona Parzyszek

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4029