Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) XXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

 

 

 

   RADA MIEJSKA W ZALEWIE

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

 

tel. +48 89 758 83 77,      fax. +48 89 758 82 72

                                          http://www.zalewo.pl     e-mail: rada@zalewo.pl

            

 


 

                                                                                         Zalewo, dnia 9 czerwca 2016 r.

 

OR.0002.8.2016.KT

 

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) XXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

               

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

 

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 

3.      Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4.      Przyjęcie protokołu z XXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 6 maja 2016 r.

5.     Odczytanie protokołu Nr II z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia              20 kwietnia 2016 r. i 22 kwietnia 2016 r.

6.      Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia   12 maja 2016 r.

 

7.      Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc kwiecień 2016r.  przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

 

8.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

 

9.      Wnioski i zapytania Radnych.

 

10.   Podjęcie uchwał:

 

1)   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 r.,

 

a)      odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie          w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok.

 

 

2)   w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2015 r.,

 

a)     odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2015 r.

 

b)     odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie         w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej      w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa       za 2015 rok.          

 

 

3)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata      2016 – 2032,

 

4)   w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r.,

 

5)    w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej      w Zalewie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób         z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego      lub całkowitego zwolnienia od opłat  oraz trybu ich pobierania,

 

6)   w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez  Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Półwieś, gmina Zalewo,

 

7)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 122/3, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

8)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 232/13, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

 

9)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 274/4, oraz 1/5 udziału w działce nr 274/9, położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

 

10)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 274/5, oraz 1/5 udziału w działce nr 274/9, położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

 

11)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 138/2, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,

 

12)    w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie miasta i gminy Zalewo.

 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

 

            12. Sprawy różne.

 

            13. Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                       

                                                                                                                                   /-/ Iwona Parzyszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zakładzie pracy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446),      który mówi, że ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia           mu brania udziału w pracach organów gminy’’

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5199