XV Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27.11.2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad ze zmianami.

2. Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019 r

3. Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2019 r.

4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zalewo w roku szkolnym 2018 /2019

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2019 -2032

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa ? Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa ? Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa ? Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bądki, gm. Zalewo

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 79/2, położona w obrębie Surbajny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 84, położona w obrębie Janiki Wielkie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/19, położonej w obrębie Zalewo nr 1.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Borecznie z siedzibą w Zespole Szkół w Borecznie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Dobrzykach z siedzibą w Zespole Szkół w Dobrzykach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zalewie z siedzibą w Zespole Szkół w Zalewie.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7116