www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
13566496
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

RADA MIEJSKA W ZALEWIE zwołuję na dzień 26 czerwca 2013 r. (środa) XXXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10.30.

 

   RADA MIEJSKA W ZALEWIE

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

 

tel. +48 89 758 83 77,      fax. +48 89 758 82 72

                                          http://www.zalewo.pl     e-mail: rada@zalewo.pl

            

 


 

                                                                                     Zalewo, dnia 17 czerwca 2013 r.

 

OR.0002.39.2013.EWC

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 czerwca 2013 r. (środa) XXXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10.30.                                

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 22 maja 2013 r.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

5.      Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc maj 2013r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

6.      Wnioski i zapytania Radnych.

7.       Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2012 r.

2)      w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2012 r.

3)      zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia
22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013 – 2024.

4)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2013 - 2024.

5)      w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.

6)      w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych wykazanej na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień zakończenia działalności zakładu) do budżetu Gminy Zalewo.

7)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Zalewie przy
ul. Częstochowskiej 8.

8)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 44/100 udziału nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 233 położona w obrębie Pozorty, gmina Zalewo.

9)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 146/1 położona w obrębie
Zalewo nr 2.

10)  w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 293/2 położona w obrębie
Zalewo nr 2.

 

          8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

           9. Sprawy różne.

          10.Zamknięcie obrad.

                

         

             Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

                                           przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                    

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                       /-/ Iwona Parzyszek

 dodane: 2013-06-17, 1825 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada Miejska - Terminy sesji ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.