Uchwała Nr XXXII/230/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

Uchwała Nr XXXII/230/12

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 28 listopada 2012r.

 

 

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2001,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - Rada Miejska  w Zalewie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi               oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                  i o wolontariacie na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Zalewa.

 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 listopada 2011r.                     w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2012.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Załacznik do Uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3509