www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14293848
odsłon strony

Aktualnie mamy
76 gości

Uchwała Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

 

Uchwała Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia  30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.950.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.                Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.382.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2.                Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007‑2009,
  zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3.                Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 18.718.830 zł.

4.                Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
  funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.075.130  zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.                  Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.432.117 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                        -  2.621.637 zł,

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                        -  2.157.376 zł,

3)        wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu gminy ,wnikających z rozliczeń kredytów         

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                            -    653.104 zł,

2.      Przychody budżetu w wysokości 7.141.831 zł, rozchody w wysokości 1.709.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4

     W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                      -          47.075 zł,

2)   celową w wysokości                                                                                 -          22.455 zł,

z przeznaczeniem na

a)       wydatki jednostek pomocniczych                                          -          22.455 zł,

 

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1.      Ustala się dochody w kwocie 87.000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  87.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1.      Plan przychodów i wydatków  w łącznej kwocie (zbiorczo) dla  :

1) zakładów budżetowych: przychody -553.779 zł, wydatki – 633.779 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 8

2.       Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków  dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –  73.300. zł; wydatki  – 73.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

 

       1.   Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie

      1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych        -  108.860 zł

      2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów                   -       51.235 zł

      3) z  tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy     -     23.958 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 9

                                                                 

2    Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                     -   428.900 zł,

          zgodnie z załącznikiem nr 10.

3.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę       -  58.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        -  35.280 zł,

2)      wydatki           -  95.718 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie         -     1.000.000  zł;

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                - 5.432.117  zł;

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu   zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.709.714 zł

 

 

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości   22.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2)      zaciągania zobowiązań:

    a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i   

      projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków   

      zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do

      wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

    b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla

       zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

4)      dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu,

5)      dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

6)      udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

7)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

 

      Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a

§ 14

     Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 Szczegółowe informacjie o budżecie znajdują się w  Załącznik nr 1dodane: 2007-03-23, 2367 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.