www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14331963
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

C Uchwała Nr LII/407/10 Rady Miejskiej w Zalewie Z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.

 

Uchwała Nr LII/407/10

Rady Miejskiej w Zalewie

Z dnia 29 marca 2010r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) w związku z atr. 3 ust. 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się statut Gminy Zalewo w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:

1)      Uchwała Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r.  w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 132, poz.1694 z dnia 27 sierpnia 2003r.),

2)      Uchwała Nr X/102/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w treści załącznika Nr 6 do uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 171, poz. 2057 z dnia 31 października 2003r.),

3)      Uchwała Nr XXIX/328/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 56, poz. 793 z dnia 13 maja 2005r.),

4)      Uchwała nr XXXI/346/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 107, poz. 1442 z dnia 18 sierpnia 2005r.),

5)      Uchwała Nr XXXV/373/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 września 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 146, poz. 1709 z dnia 12 października 2005r.),

6)      Uchwała Nr XXXVI/379/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 października 2005r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 203, poz. 2132 z dnia 14 grudnia 2005r.),

7)      Uchwała Nr XLII/473/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 107, poz. 1743 z dnia 9 sierpnia 2006r.),

8)      Uchwała Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 104, poz. 1640 z dnia 30 lipca 2009r.).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zalewo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

Załaczniki do Uchwały

 

Załącznik nr 1 do statutu

 

Załacznik nr 2 do statutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2013-02-07, 2713 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Statut ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.