www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
13566333
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

RADA MIEJSKA W ZALEWIE zwołuję na dzień 26 marca 2014r. (środa) XLVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień

26 marca 2014r. (środa) XLVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.

Początek obrad godzina 10:30.

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 26 lutego 2014 r.

4.    Przyjęcie protokołu z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 28 lutego 2014 r.

5.    Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr III Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2014r.

6.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

7.    Sprawozdanie roczne z działalności Doradcy Burmistrza – prezentacja.

8.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2014r. przez komisje stałe: Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

9.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

10.  Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy ,,Słoneczko’’ w Zalewie.

11.  Wnioski i zapytania Radnych.

12.  Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2014 – 2029,

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r.,

3)    w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 r.,

4)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 15 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 32, o powierzchni 0,0409 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,

5)    w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,

6)    w sprawie zgłoszenia Sołectw  do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko -Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”    w 2014 roku.

 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.dodane: 2014-03-18, 1555 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada Miejska - Terminy sesji ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.