www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14983813
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) XXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

 

 

 

   RADA MIEJSKA W ZALEWIE

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

 

tel. +48 89 758 83 77,      fax. +48 89 758 82 72

                                          http://www.zalewo.pl     e-mail: rada@zalewo.pl

            

 


 

                                                                                         Zalewo, dnia 9 czerwca 2016 r.

 

OR.0002.8.2016.KT

 

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) XXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

               

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

 

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 

3.      Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4.      Przyjęcie protokołu z XXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 6 maja 2016 r.

5.     Odczytanie protokołu Nr II z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia              20 kwietnia 2016 r. i 22 kwietnia 2016 r.

6.      Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia   12 maja 2016 r.

 

7.      Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc kwiecień 2016r.  przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

 

8.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

 

9.      Wnioski i zapytania Radnych.

 

10.   Podjęcie uchwał:

 

1)   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 r.,

 

a)      odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie          w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok.

 

 

2)   w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2015 r.,

 

a)     odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2015 r.

 

b)     odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie         w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej      w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa       za 2015 rok.          

 

 

3)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata      2016 – 2032,

 

4)   w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r.,

 

5)    w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej      w Zalewie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób         z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego      lub całkowitego zwolnienia od opłat  oraz trybu ich pobierania,

 

6)   w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez  Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Półwieś, gmina Zalewo,

 

7)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 122/3, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

8)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 232/13, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

 

9)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 274/4, oraz 1/5 udziału w działce nr 274/9, położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

 

10)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 274/5, oraz 1/5 udziału w działce nr 274/9, położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

 

11)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 138/2, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,

 

12)    w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie miasta i gminy Zalewo.

 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

 

            12. Sprawy różne.

 

            13. Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                       

                                                                                                                                   /-/ Iwona Parzyszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zakładzie pracy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446),      który mówi, że ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia           mu brania udziału w pracach organów gminy’’

 dodane: 2016-06-15, 1338 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada Miejska - Terminy sesji ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.