www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
13288133
odsłon strony

Aktualnie mamy
91 gości

Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2007 r w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 

                                            Zarządzenie  Nr 46/07

                                  Burmistrza      Zalewa     

                                            z dnia  28 lutego 2007 r. r.

 

w sprawie :zmian w budżecie gminy  na  2007 r.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr.142 ,poz.1591 z późniejszymi zmianami )oraz zgodnie z treścią art. 188 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104z późniejszymi zmianami )   

 

 

Burmistrz Zalewa zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

  

 1.Zwiększa się  plan dochodów o kwotę                                        235.986 zł 

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                        14.502 zł   

     zgodnie z załącznikiem nr 1

 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                        235.986 zł     

     zgodnie z załącznikiem nr 2                                                                                                                                                              

 4.Zmniejsza   się    plan wydatków o kwotę                                    14.502 zł                                                

     zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

                                                                                                               

   

§  2

 

 

Plan po zmianach:

                                         

- dochody     -   28.172.303 zł

- wydatki     -    33.604.420 zł

 

                                                                        §3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

                                                                        

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 dodane: 2007-03-20, 2285 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.