www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
4662043
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Uchwała Nr RIO-IV-0120-0120-18/17 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zalewo na 2017 rok - opublikowano: 2017-04-25
· 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/236/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017- 2033. - opublikowano: 2017-04-25
· 2. UCHWAŁA NR XXXVIII/237/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r. - opublikowano: 2017-04-25
· 3. UCHWAŁA NR XXXVIII/238/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego. - opublikowano: 2017-04-25
· 4. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2017-04-25
· 5. UCHWAŁA NR XXXVIII/240/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. - opublikowano: 2017-04-25
·  6. UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo - opublikowano: 2017-04-25
· 7. UCHWAŁA NR XXXVIII/242/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2017 roku - opublikowano: 2017-04-25
· 8. UCHWAŁA NR XXXVIII/243/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019”. - opublikowano: 2017-04-25
· 9. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych i mieszkaniach chronionych - opublikowano: 2017-04-25

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 12674 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10198 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 9745 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 9446 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8509 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 7546 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7086 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6640 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6298 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5061 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.