www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5658082
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· UCHWAŁA NR LXI/380/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036 - opublikowano: 2018-08-16
· UCHWAŁA NR LXI/382/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - opublikowano: 2018-08-16
· UCHWAŁA NR LXI/383/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo. - opublikowano: 2018-08-16
· UCHWAŁA NR LXI/384/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. - opublikowano: 2018-08-16
· Postępowanie znak: RL.271.9.2018.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.897.698,07 zł.” - opublikowano: 2018-08-10
· Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 sierpnia 2018r. (poniedziałek) LXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00 - opublikowano: 2018-08-10
· Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - opublikowano: 2018-08-09
· WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 5 LAT - opublikowano: 2018-08-07
· WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT - opublikowano: 2018-08-07
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 6 sierpnia 2018r. - opublikowano: 2018-08-06

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 13890 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10365 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 10346 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10086 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8688 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 8109 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7990 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6854 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6578 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5344 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.