www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
12763297
odsłon strony

Aktualnie mamy
75 gości

Zarządzenie Nr 54/07 Burmisrza Zalewa z dnia 19 marca 2007 r w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 rok

 

                                                     Zarządzenie  Nr 54/07

                                                Burmisrza Zalewa

                                             z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

   w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 

                    Zalewo za  2006 r.

 

 

 

                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.199 ust.1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami)

 

 

                                                             zarządzam , co następuje:

 

§ 1

                                            

 

Przedstawiam : 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2.sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

 

                                                                                                 § 2

 

Roczne sprawozdania o których mowa w § 1  należy przedłożyć w terminie do dnia 20 marca 2007 r: Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 20 marca 2007 r .Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

    

 

                                                                                                 § 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2007-03-20, 2382 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.