www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14336335
odsłon strony

Aktualnie mamy
95 gości

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 r. Uchwalony budżet gminy na 2006 r. zakładał plan dochodów w wysokości 27.460.681 zł a plan wydatków w kwocie 32.661.001 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 18.549.509, to jest o kwotę 8.911.172 zł. z tego: - dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.205.618 zł z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 376.982 zł, w tym: na stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 179.845 zł, dożywianie dzieci w szkołach– 85.790 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 48.217 zł, ,przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 46.708 zł, nauczanie języka angielskiego 5.848 zł, utrzymanie MOPS-u 10.000 zł; 2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o333.777 3. części oświatowej subwencji ogólnej o 43.450 zł 4. środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych o 3.666 zł; 5. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Mazanki- Girgajny o 200.000 zł 6. dochodów własnych o 77.263 zł 7. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji przy ul. Tartacznej w Zalewie o 52.700 zł 8. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Iławskiego- na zakup mikrobusu do przewozu osób na wózku inwalidzkim o 90.000 zł: 9. Środki strukturalne z programu –rozwój obszarów wiejskich na dofinansowanie budowy oświetlenia w m. Duba i Surbajny o 27. 780 zł - dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 10.116.790 zł - w tym: -planowanych do otrzymania środków strukturalnych o 8.782.222 zł z tytułu planowanych inwestycji: na modernizację kotłowni w Zalewie, na budowę sieci wodociągowej Dobrzyki- Jerzwałd przebudowę drogi do Matyt, budowę hali sportowej w Zalewie. Złożone wnioski na w)w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na rok 2006; - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone MOPS-u o 650.871 zł - dotacji z budżetu państwa na inwestycje planowane w ramach dofinansowania ze środków strukturalnych o 683.697 zł . Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 11.220.137 zł i wynosi 21.440.864 zł. Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej, t Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 53.758 zł. Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo. Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 15.133.325 zł na planowane 18.549.509 zł, tj. w 81,6. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 16.061.703 zł na planowane 21.440.864 zł, co stanowi 75 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 928.378 zł (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku zakładano że wyniesie 5.200.320 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków( zmniejszenia) na inwestycje które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych tj: modernizacja kotłowni w Zalewie ,budowa hali sportowej w Zalewie, budowa sieci wodociągowej Dobrzyki-Matyty -Jerzwałd ,przebudowa drogi do Matyt. Złożone wnioski na w)w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2006 r. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 928.378 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytu w wys. 681.320 zł są przychody w wysokości 2.350.681 zł w tym: z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.947.751 zł, z tego: 530.000 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków : kredyt preferencyjny 128.403 zł, pożyczka w WFOS 140.624 zł, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu państwa 762.424 zł , zaciągnięto kredyt w wys. 386.300 zł na modernizację hydroforni w Borecznie i budowę kanalizacji na ul. Tartacznej w Zalewie oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 402.930 zł. Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki o 740.983 zł i stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2007r. Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.408.741 zł, co stanowi 22,5% wykonanych dochodów za 2006 r. a bez kwoty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach środków strukturalnych wskaźnik zadłużenia wynosi 17,5 %. Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług ( r-ki za energię elektryczną ,opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności w 2007 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r./trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 776.167 zł .Wymagalne zobowiązania nie występują. Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.208.651 zł i stanowią 8 % wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 1.182.513 zł, na które składają się zaległości z tytułu podatków i opłat 826.189 zł, naliczonych odsetek od niewypłaconych zaległości podatkowych 318.869 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 37.455 zł. Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 81,6 % z tego: osiągnięte dochody własne to kwota 4.381.697 zł co stanowi 98,2 % planowanych i zajmują drugą pozycje w budżecie gminy 29 %, główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.760.231 zł –wykonanie 93,2% podatek rolny 745.278 zł , udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 901.174 zł, dochody z majątku gminy to 262.059 w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 90.181 zł na planowane 220.000 zł , podatek leśny 102.915 zł , podatek od środków transportowych 95.711 zł. Subwencja ogólna to kwota 6.441.452 i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 42,6% ,dotacje celowe stanowią 25,7 % wykonanych dochodów i wynoszą 3.884.430 zł. Pozyskane środki z funduszy strukturalnych to kwota 194.304 zł. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania ,rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa” dokonano umorzenia kwoty 639,06 odsetki ustawowe z tytułu kupna nieruchomości oraz rozłożono na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w wys. 319,08 zł. Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 206.168 zł, głównie w podatku rolnym od osób fizycznych . Największe zaległości wystąpiły w: - podatku rolnym – 336.734 zł, tj. 45,2% zrealizowanych wpływów - podatku od nieruchomości – 453.196 zł, tj. 25,7% zrealizowanych wpływów - dochodach z majątku gminy – 13.347 zł, tj. 5,1 % zrealizowanych wpływów. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 781.618 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 726.726 zł - podatek od środków transportowych 54.892 zł. Skutki udzielonych przez Radę gminy ulg i zwolnień to kwota 152.366 zł. w tym: zwolnienia w podatku od nieruchomości 151.494 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 52.309 zł w tym podatku od nieruchomości 47.392 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.061.703 zł, co stanowi 75 % planowanych na 2006 r. W ogólnych wydatkach mieszczą się: - wydatki bieżące, plan 14.059.294 zł, wykonanie 13.352.632 zł – 95 %, - wydatki majątkowe, plan 7.381.570 zł, wykonanie 2.709.071 zł – 37 %.Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury , zakładu budżetowego. W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegłego na: drogi publiczne o 100% , ochotniczą straż pożarną i Gminne Centrum Reagowania o 27 % , pomoc społeczną o 32 % , ochronę Środowiska o 400 % w tym: budowa oczyszczalni ścieków) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu o 17 %. Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 613.720 zł co stanowi 3,8 % wykonanych wydatków ogółem z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 447.525 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z j.s.t. 33.363 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 57.500 zł, dotacja dla ZGK 75.332 zł. Kwota dotacji otrzymana z budżetu jednostek samorządu terytorialnego t.j. z Powiatu to 140.210 zł w tym: 38.060 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, 12.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla dorosłych w Szkole w Zalewie oraz 90.000 zł na zakup mikrobusu na dowóz dzieci niepełnosprawnych . Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wydatków ogółem (o 5 % wyższe od roku ubiegłego.)W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na inwestycje które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 386.300 zł: modernizacja hydroforni w Borecznie 175.000 zł i budowa kanalizacji przy ul, Tartacznej w Zalewie 211.300 zł - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej będą realizowane w 2007 r. W roku 2006 nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom.


dodane: 2007-05-23, 2529 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.