www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
12545933
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty d/s Oczyszczalni Ścieków w Zalewie - KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W Zalewie

 

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty d/s Oczyszczalni Ścieków w Zalewie

 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZALEWIE

 

1)  Wymagania niezbędne

  - wykształcenie: wyższe kierunkowe lub pokrewne Inżynieria środowiska 

      (ścieków i gleby) lub średnie z trzyletnim stażem pracy na oczyszczalni,
- wiedza specjalistyczna z zakresu technologii oczyszczania ścieków,

  - znajomość obsługi komputera,

2)  Wymagania dodatkowe

  

  - umiejętność kierowania zespołem pracowników,

  - 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

 

3)  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- kontrola i eksploatacja pracy oczyszczalni,
- przygotowywanie planów inwestycyjno-remontowych dla oczyszczalni i    ich 

   realizacja,
- nadzór nad prowadzoną w przedsiębiorstwie gospodarką odpadami,
- przygotowywanie uzgodnień technicznych dotyczących oczyszczalni,
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,

 - odpowiedzialność za powierzone mu rzeczowe składniki majątkowe,

 - prawidłowa organizacja pracy podległych mu pracowników,

 - przestrzeganie przepisów dotyczących zabezpieczenia mienia, bezpieczeństwa p.poż. i zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

 

4)  Wymagane dokumenty:

 

a.    odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

b.    list motywacyjny,

c.     C.V.

d.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

e.    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

f.      zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

5)  Forma i termin składania ofert:

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie lub pocztą na adres:

ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. oczyszczalni ścieków” w terminie do dnia 5 lipca 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

6)  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika ZGK w Zalewie.

7)  Inne informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588097, tel. kom. 604648577

 

Kierownik Zakładu Gospodarki

                                                      Komunalnej w Zalewie

 dodane: 2007-06-25, 2459 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.