www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14293519
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2007 r.

 

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2007 r.

 

Uchwalony budżet gminy na 2007 r. zakładał plan dochodów                          w wysokości 27.950.819 zł a plan wydatków w kwocie 33.382.936 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 21.998.493,76 zł. - to jest o kwotę 5.952.325,24 zł., z tego:

1) dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.425.140,76 zł. z tytułu:

a)      dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 430.823 zł, w tym na:

·        nauczanie języka angielskiego 23.736 zł,

·        stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 167.556 zł,

·        utrzymanie MOPS-u 9.881 zł,

·        dożywianie dzieci  w szkołach 113.410 zł,

·        przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 64.308 zł,

·        realizację programu równoważenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży         w szkole w bartach 10.405 zł,

·        sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120 zł,

·        dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych           i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.446 zł,

·        dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 18.761 zł,

·        dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 20.200 zł.    

b)     dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                   o 350.305,76 zł, w tym na:

·        wybory uzupełniające do rad gmin 5.210 zł,

·        składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.500 zł,

·        zasiłki i pomoc w naturze 58.000 zł,

·        zwrot podatku akcyzowego dla rolników 271.791,76 zł,

·        sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 3.200 zł,

·        wybory do Sejmu i Senatu 9.604 zł.                                                                                                                                          

c)     części oświatowa subwencji ogólnej o 84.359 zł,

d)     środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dokumentację związaną z budową sieci wodociągowej dla m. Karpowo o 30.500 zł

e)      dochody własne o 497.827 zł, w tym:

·        wpływy ze sprzedaży składników majątku 191.740 zł,

·        podatek od nieruchomości osób prawnych 230.000 zł,

·        wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 42.000 zł,

·        wpływy z usług 5.600 zł,

·        zwrot dotacji z Biblioteki 2.780 zł,

·        darowizny 19.000 zł,

·        zaległości z podatków zniesionych 6.707 zł.

f)       Środki z funduszy strukturalnych - dofinansowanie budowy chodnika           w m. Jerzwałd i remontu świetlicy w Dobrzykach w 2006 r. 31.326 zł.

2) dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 7.377.466 ,            w tym:

a) planowanych do otrzymania  środków  strukturalnych  o 6.924.250 zł z tytułu planowanych  inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej dla m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany 3.375.000 zł,

- przebudowa drogi do Matyt 1.673.250 zł.

- modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 300.000 zł,

- modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej 1.576.000 zł.

b) dotacji z budżetu państwa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze              o 22.949 zł,

c) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne                     o 303.000 zł,

d) dotacja celowa z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mieście                 o 560 zł,

e) dochody własne o 126.707 zł, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych 100.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów 26.707 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 7.044.932,24 zł             i wynosi 26.338.003,76 zł.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 21.361.442,40 zł na planowane 21.998.493,76 zł, tj. w 97,1 %. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 24.189.559,42 zł na planowane 26.338.003,76 zł, co stanowi 91,8 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 2.828.117,02 (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku  zakładano że wyniesie  5.432.117 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków                            (zmniejszenia) na inwestycje  które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych  tj: budowa sieci wodociągowej dla m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany, przebudowa drogi do Matyt, modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie. Złożone wnioski na w/w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2007 r.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.828.117,02 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytów i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.709.714,15 zł  są przychody w wysokości 5.675.332,06 zł  w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.934.349,70, z tego: 947.290 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków: kredyt preferencyjny 535.161,61 zł, pożyczka w WFOŚ         i GW 1.815.898,81 zł, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu państwa 1.575.999,28 zł, zaciągnięto pożyczkę w wysokości 60.000 zł na zakup samochodu strażackiego oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 740.982,36  zł.

Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki                  o 1.137.500,89  zł i stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2008 r. 

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów                i pożyczek wynoszą 6.633.376,50 zł, co stanowi 31,1 % wykonanych  dochodów za 2007 r. a bez kwoty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach środków strukturalnych wskaźnik zadłużenia wynosi 23,7 %.

     Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (r-ki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności            w 2008 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia  rocznego za 2007 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń  wynoszą ogółem 2.008.009,41 zł. Wymagalne  zobowiązania w kwocie 14.932,69 zł występują w ZGK Zalewo (z tytułu dostawy towarów i usług).

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 946.926,95 zł                      i stanowią 4,4 % wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 802.323,72 , na które składają się zaległości z tytułu podatków i opłat 641.656,37 zł, naliczonych odsetek od niewypłaconych zaległości podatkowych 62.989,20 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów          i usług w wysokości 97.678,15 zł.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 97,1 %, z tego osiągnięte  dochody własne to kwota 5.372.469,50 zł  co stanowi 102,1 % planowanych              i zajmują trzecią pozycje w budżecie gminy – 25,2 %. Główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.982.967,85 zł –wykonanie 93,8 %, podatek rolny 767.502,12 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.337.415 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 266.608,13 zł - na planowane 333.740 zł, podatek leśny  97.188,53 zł, podatek od środków transportowych 101.390 zł. Subwencja ogólna  to kwota 6.445.287   i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 30,2 %, dotacje celowe stanowią 19,3 % wykonanych dochodów i wynoszą 4.125.003,27 zł. Pozyskane środki    z funduszy strukturalnych to kwota 5.418.682,63. tj. 25,3 % dochodów ogółem.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 184.533 zł, głównie w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 345.954,63 zł, tj. 17,4 % wpływów,

- podatku rolnym – 140.880,68 zł, tj. 18,4 %  wpływów,

- dochodach z majątku gminy – 11.523,16 zł, tj. 5,9 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 877.464,40 zł, w tym:

- podatek rolny 100.882,40 zł,

- podatek od nieruchomości 720.991zł,

- podatek od środków transportowych 55.591 zł.

 Skutki udzielonych przez Radę gminy ulg i zwolnień to kwota            163.849,32 zł., w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 163.849,32 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 160.307,88 zł, w tym podatku od nieruchomości 151.784,04 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 24.189.559,42 zł, co stanowi  91,8 % planowanych na 2007 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

·        wydatki bieżące, plan 14.825.245,76 zł, wykonanie 14.123.988,69 zł –          95,3 %,

·        wydatki majątkowe, plan 11.512.758 zł, wykonanie 10.065.570,73 zł –           87,4 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty  w stosunku do roku ubiegłego na: drogi publiczne o 37 %, ochotniczą straż pożarną                   i Gminne Centrum Reagowania o 38 %,  oświatę o 8 %, ochronę Środowiska            o blisko 400 %, w tym: budowa oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 661.398,76 zł co stanowi 2,7 % wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 413.900 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów   i porozumień z j.s.t. 34.183 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 61.500 zł, dotacja dla ZGK 151.815,76 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 41,6 % wydatków ogółem.                   W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne           w kwocie 9.843.851,05 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 221.719,68 zł.

 

W roku 2007 nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

 dodane: 2008-10-23, 2305 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.